NODI

Nodi përbëhet nga këto elemente:

Secili nga nodët është ndërtuar në bazë të modelit të Stevenson Screen dhe përmban këto elemente:

Çfarë masim:

Aktualisht përmes nodit tonë masim temperaturën dhe shtypjen përmes senzorit BMP 180, lagështinë relative (relative humidity) përmes DHT 22, monoksidin e karbonit CO përmes MQ-7, dhe disa gazra tjerë që tregojnë kualitetin e ajrit përmes senzorit TGS 2600.

Grimcat në ajër (Particle Masses) PM 2.5 maten përmes senzorit Shiniey PPD 42.